0,00  0
Košík

Žádné produkty v košíku.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eywamed.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a provozovatelem obchodu vedeného na internetové adrese eywamed.cz  na straně jedné (dále jen "prodávající") a fyzickou osobou spotřebitelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen "kupující"), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní").

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající

Názov: eywamed s. r. o.
Sídlo: Stráž 223 960 01 Zvolen
IČO: 55944329
IČ DPH: SK2122142308
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 48157/S

(dále jen „prodávající“ v příslušném gramatickém tvaru)

• kupující – fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím

• zboží – produkty nebo služby nabízené internetovým obchodem eywamed.cz 

• objednávka – kupní smlouva, na jejímž základě se uskutečňuje prodej zboží.

III. OBJEDNÁVKA

Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem. V případě nejasností v registraci nebo problémů týkajících se objednávky, je nutné uvést váš telefonní kontakt, aby se předešlo případným chybám.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání zboží.

2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí či nedodává, nebo pokud se výrazně změnila velkoobchodní cena. V takovém případě bude kupující neprodleně informován za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena na účet nebo zaslána na jeho adresu do 7 kalendářních dnů.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikání, má zákonné právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě platí následující podmínky:

• Záměr odstoupit od smlouvy kupující co nejdříve oznámí prodávajícímu spolu s číslem objednávky, datem nákupu a číslem účtu nebo adresou pro vrácení peněz.

• V případě již obdrženého zboží je kupující zašle na adresu prodávajícího

• Zboží musí být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu a dokladu o koupi

• Zboží zašle kupující doporučeně, nikoli na dobírku. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

2. V případě splnění výše uvedených podmínek vrátí prodávající peníze za zboží převodem na účet kupujícího nebo zasláním na adresu kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Při nesplnění některé z podmínek bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Dodání objednaného zboží bude provedeno v co nejkratším termínu dle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Lhůta pro vyřízení objednávky je obvykle 1-4 pracovní dny od jejího potvrzení, pokud je zboží skladem. V případě delší dodací lhůty bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.

2. Místo odběru, resp. odeslání zboží určuje kupující při objednávce zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající.

VII. POPLATKY ZA PŘEPRAVU

Způsob dopravy si kupující zvolí při objednávce zboží označením vybrané možnosti. Náklady na dopravu si můžete prohlédnout na stránce "Dodací podmínky".

VIII. ZÁRUKA, REKLAMACE A SERVIS

1. Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned při převzetí. Pokud je zásilka výrazně mechanicky poškozena, a to zjevně v důsledku přepravy, má právo ji nepřevzít.

2. Pro uplatnění reklamace platí běžný reklamační postup. Záruční doba na zboží je 24 měsíců, případně je omezena datem spotřeby. Kupující je povinen doručit prodávajícímu reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, zabalené, včetně faktury.

3. Právo na záruku zaniká, pokud je závada způsobena mechanickým poškozením výrobku, nesprávným zacházením s výrobkem nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny vady způsobené přírodními katastrofami.

4. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku pouze na zboží, které má vady způsobené výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

5. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od zahájení reklamačního řízení (den převzetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména je-li požadováno komplexní technické posouzení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí prodávající nebo určená osoba reklamaci ihned; v odůvodněných případech může být reklamace vyřízena i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí reklamační lhůty má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo má právo na výměnu zboží za nové.

IX. DODACÍ PODMÍNKY

Odeslání zásilky

Všechny zásilky, které jsou skladem, odesíláme do 48 hodin

Cena dopravy

Zboží zasíláme kurýrní společností SPS, s.r.o. a ceny jsou následující: 260 Kč v rámci celé ČR

Při nákupu nad 1250 Kč je doprava zdarma.

X. ZPŮSOBY PLATBY

Za Vaše objednané zboží můžete zaplatit následujícími způsoby. Oba jsou maximálně bezpečné, takže se o své peníze nemusíte bát.

Platba na dobírku

Za zboží zaplatíte při převzetí zásilky od kurýra společnosti SPS, s.r.o.

Platba platobnou kartou cez Stripe

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Provozovatelem informačního systému je prodávající:

Názov: eywamed s. r. o.
Sídlo: Stráž 223 960 01 Zvolen
IČO: 55944329
IČ DPH: SK2122142308
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 48157/S

2. Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s kupujícím prostřednictvím internetového obchodu eywamed.cz  nebo jiným vhodným způsobem, splněním si povinností vyplývajících z této smlouvy a pro marketingové účely. Smluvní strany se dohodly, že kupující, je-li fyzickou osobou, oznámí prodávajícímu svůj titul, své jméno a příjmení, adresu pro doručení zboží (ulice, číslo domu, obec a PSČ), telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že prodávající zpracovává i další osobní údaje kupujícího, zpracovává je v rozsahu nezbytném pro plnění závazků z kupní smlouvy. Kupující poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s prodávajícím. Bez jejich poskytnutí nemůže prodávající řádně plnit kupní smlouvu s kupujícím, a proto nebude možné kupní smlouvu s kupujícím uzavřít. 

3. Účelem zpracování těchto osobních údajů je:

• registrace na internetové stránce eywamed.cz 

• objednávka zboží kupujícím

• identifikace kupujícího

• předsmluvní vztahy

• potvrzení objednávky

• uzavření kupní smlouvy

• vystavení daňového dokladu

• doručení zboží

• evidence objednávek pro případně řešení reklamací

• informování o akcích, novinkách a slevách.

4. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"), aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou nezbytné při činnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pouze po dobu nezbytnou ke splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli písemně odvolat. Prodávající nepředává osobní údaje žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění jeho povinností z kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny nebo poskytnuty třetí osobě (např. dopravci) za účelem plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů budou osobní údaje shromažďovány výhradně pro účely uvedené v předchozím odstavci těchto obchodních podmínek. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a používány výhradně způsobem, který je v souladu s účelem, pro který byly shromážděny. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 odst. 2 písm. i) zákona o ochraně osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude postupovat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů, ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

6. Kupující, na základě bezplatné písemné žádosti, má právo u prodávajícího namítat proti:

• zpracování jeho osobních údajů, o nichž se domnívá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a požadovat jejich likvidaci

• použití osobních údajů uvedených v čl. 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním odvětví nebo

• poskytnutí osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZoOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

Pokud má kupující podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně, může podat oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud kupující není plně svéprávný, může jeho práva uplatnit jeho zákonný zástupce.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dávám dobrovolně souhlas jako kupující podle § 11 zákona č. 122/2013 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu článku VI. bodu 1.

Obchodních podmínek ze strany prodávajícího

Jako kupující jsem si vědom/a skutečnosti, že jsem oprávněn/a výše uvedené souhlasy kdykoli písemně odvolat.

Jako kupující prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s § 15 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů informován/a o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem, které jsou zveřejněny na internetových stránkách eywamed.cz 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující prohlašuje, že se před dokončením objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze "Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb." ve znění pozdějších zákonných změn, zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčena. Případné spory vzniklé z neplnění těchto obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními obchodního nebo občanského zákoníku. V případě jakýchkoli informací nám prosím napište prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám zavolejte na některé z čísel uvedených v kontaktech.

 

eywamed
eywamed

eywamed s.r.o. se zabíva prodejem inovativních zdravotnických pomůcek a doplňkú stravy od renomovaných zahraničních výrobců

Kontakt
© 2024 eywamed.cz | Všechna práva vyhrazena