0,00  0
Košík

Žádné produkty v košíku.

Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů)

Informace podle ust. § 15 zákona 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění

Souhlas se uděluje v rámci registrace do uživatelského konta, s příslušným popisem , toto pole není přednastaveno a pro udělení souhlasu se vyžaduje aktivní řízení ze strany dotčené osoby. Dotčená osoba zároveň uděluje ve smyslu § 62 zák. čj. č. 351/2011 Z.Z o elektronických komunikacích v platném znění svůj souhlas, aby byla kontaktována e-mailem, elektronicky za účelem zaslání novinek.

Osobní údaje dotčených osob budou zpracovávány v informačním systému společnosti eywamed, s.r.o.. Provozovatelem tohoto informačního systému je společnost eywamed s. r. o., sídlo: Stráž 223 960 01 Zvolen, IČO: 55944329, IČ DPH: SK2122142308, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 48157/S (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje ustanovení zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých předpisů (dále jen „ZEU“), zákona č.j. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb, to vše ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Právním základem zpracování osobních údajů uživatelů je souhlas dotyčné osoby udělený ve smyslu ust. § 11 ZOÚ způsobem výše.

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání informací o nabídce zboží, a aktuálních akcích provozovatele.

Uživatel odesláním registračního formuláře a zaškrtnutím příslušného políčka "souhlasím s obchodními podmínkami" souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovávány Společností v rozsahu titul, jméno a příjmení, emailová adresa.

Osobní údaje se do informačního systému poskytují dobrovolně, a to na základě souhlasu dotyčné osoby, přičemž doba platnosti souhlasu je 5 let ode dne jeho udělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu: info@eywamed.sk. Dotyčná osoba bere na vědomí, že odvoláním svého souhlasu zároveň odvolává i svůj souhlas se zasíláním novinek.

Osobní údaje dotčených osob nebudou předmětem přenosu do zemí EU ani nebudou zveřejňovány. Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo poskytnuty výlučně osobám patřícím do skupiny eywamed a nebudou poskytovány k dalšímu zpracování jiným osobám.

Práva dotyčné osoby podle zákona jsou zejména následující:

Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele – Společnosti vyžadovat:

1. a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,
2. b) v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací;
3. c) v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,
4. d) v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
5. e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
6. f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
7. g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
8. h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby.

Právo dotyčné osoby podle § 28 ods. 1 písm. e) a f) lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotčené osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat vůči:

1. a) zpracování jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
2. b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
3. c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, nesnese-li věc odklad, má právo u provozovatele kdykoli namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 odst. 1. 3 písm. a), e), f) nebo g) vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotyčné osoby je oprávněná, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí. Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u provozovatele kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejího. osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotyčnou osobu ve lhůtě podle § 29 ods. 3. Dotčená osoba nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů dotyčné osoby, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů dotyčné osoby. Pokud dotyčná osoba uplatní své právo a) písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotyčná osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání, b) osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě, c) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu. Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

Žádost dotyčné osoby podle § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a odst. 1 písm. 3 až 5 vyřídí provozovatel bezplatně. Žádost dotyčné osoby podle § 28 ods. 1 písm. d) vyřídí provozovatel bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, se zavážením technických nosičů a s odesláním informace dotyčné osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Provozovatel je povinen písemně vyřídit žádost dotyčné osoby podle odstavců 1 a 2 nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Omezení práv dotyčné osoby podle § 28 ods. 2 provozovatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí dotyčné osobě a úřadu.

Zároveň prohlašuji, že jsem byl včas a řádně informován/a o zpracovávání mých osobních údajů ve smyslu ust. § 15 ZOÚ. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že zaškrtnutím políčka označeného „souhlasím s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů“ pro účely zasílání novinek já jako dotčená osoba uděluji provozovateli souhlas ve výše uvedeném rozsahu.

Provozovatelem informačního systému je společnost:

Názov: eywamed s. r. o.
Sídlo: Stráž 223 960 01 Zvolen
IČO: 55944329
IČ DPH: SK2122142308
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 48157/S

(dále jen "provozovatel")

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s kupujícím prostřednictvím internetového obchodu nebo jiným vhodným způsobem, splněním si povinností vyplývajících z této smlouvy a pro marketingové účely. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, oznámí prodávajícímu titul, své jméno a příjmení, adresu pro doručení zboží (ulice, číslo domu, obec a PSČ), číslo telefonu a e-mailovou adresu. V případě, že prodávající zpracovává i jiné osobní údaje kupujícího, zpracovává je v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím, a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů provozovatelem je:

• - registrace na internetové stránce eywamed.cz

• - objednávka zboží kupujícím

• - identifikace kupujícího

• - předsmluvní vztahy

• - potvrzení objednávky

• - uzavření kupní smlouvy

• - vystavení daňového dokladu

• - doručení zboží

• - evidence objednávek pro případně řešení reklamací

• - informování o akcích, novinkách a slevách.

2. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. 1 zákona č.122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen po dobu nezbytnou ke splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Prodávající nezpřístupňuje osobní údaje žádné třetí osobě kromě případů, kdy je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny nebo poskytnuty třetí osobě (např. dopravci) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

3. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů osobní údaje bude získávat výlučně pro účely uvedené v předchozím bodě těchto Obchodních podmínek.

4. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. i) zákona o ochraně osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákona o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

6. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči:

a) zpracování jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování osobních údajů v případech dle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu a ochranu osobních údajů. Nemá-li kupující způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Naše společnost se intenzivně věnuje trvalému zajišťování ochrany zpracovávaných osobních údajů a ostatních dat iv souvislosti s účinností: 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů – GDPR  351/2011 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, zpracováváme osobní údaje co v nejmenším objemu, které nám mohou být ve smyslu uvedených zákonných norem poskytnuty.

Tímto jako kupující dobrovolně uděluji souhlas podle § 11 zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu podle článku VI. bod 1.

Obchodních podmínek prodávajícím.

Jako kupující jsem si vědom skutečnosti, že výše uvedené souhlasy jsem oprávněn kdykoli odvolat písemnou formou.

Jako kupující prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s § 15 ods. 1 zákona o ochraně osobních údajů informován/a o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem, které jsou zveřejněny na internetové stránce eywamed.cz

eywamed
eywamed

eywamed s.r.o. se zabíva prodejem inovativních zdravotnických pomůcek a doplňkú stravy od renomovaných zahraničních výrobců

Kontakt
© 2024 eywamed.cz | Všechna práva vyhrazena